สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

บทความ >> ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

     
วิสัยทัศน์
          มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมุ่งสู่มาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

พันธกิจ
         พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล

เป้าประสงค์

  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ
  2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล
  3.ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล
  4. สถานศึกษามีและใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีเป็นไปตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามสายงาน
  6. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  7. ผู้เรียนมีสมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล และมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน
  8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษาจัดการศึกษา โดยมีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา
    

กลยุทธ์

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ยึดแนวทางการพัฒนา ในปีงบประมาณ 2556 ตามกลยุทธ์ และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Raising the bar)
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(Moral and Ethics)
กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำ ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filling the gap)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ(Teacher Enhancement)
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Governance)


จุดเน้น
  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบ ระดับชาติ (O-NET)
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4 (Student Achievement)
  2. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่องและใช้ทักษะในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ตามช่วงวัย 
(Communicative skills)
  3. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและอยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency & Public Mind)
  4. นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปศาสตร์ ทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ (Excel to Excellence)
  5. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยทางเลือก ที่หลากหลาย เพื่อลดอัตราเด็กตกหล่นออกกลางคัน
  6. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community)
  7. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools)
  8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ มีคุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(Effective Service Areas)

    


 
14 ธค. 2558 เวลา 10:57 น. 0 1548
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^